EQUIP, EMPOWER AND UPLIFT

Oppie Tong Af / On The Tip Of Your Tongue is a registered non-profit company (2016/539726/08)

On The Tip Of Your Tongue strives to build a platform for the youth of South Africa (grade 1 to12) where our youth can develop skills in public speaking in order to produce confident leaders that can change their world, their country and immediate environment.

On The Tip Of Your Tongue Objectives:

 • To train, equip and uplift the youth to communicate with confidence through public speaking.
 • Developing critical, analytical and logical thinking and approaches to topics and themes.
 • To create a multi-cultural platform where the youth can communicate and respect other’s opinions on relevant subject matters that will have an impact on their world, country and immediate environment. A platform where creativity is key to persuade and influence an appreciative audience.
 • To give the youth the opportunity to raise their voices by taking hands with schools throughout South Africa to develop on a social, cultural and leadership level.

On The Tip Of Your Tongue Leadership and Development:

Oppie Tong Af / On The Tip Of Your Tongue offers training across the country at school level. These training courses aim to equip speakers with excellent communication skills and to train teachers and parents in the role of guiding the speakers throughout.

We create a platform in the form of a competition where skills are then showcased in an educational environment. Students learn from each other and receive feedback from adjudicators on which they can improve and build on.

Our aim is to shape and develop the youth of South Africa into confident leaders that can stand up for what they feel strong about. Future leaders that can communicate with logic in the Business and Political realms.

Outcomes:

 • Development of critical and analytical thinking on school level
 • Social development through applying skills in all sectors of the workplace
 • Individual development and the opportunity to rise above social circumstances
 • Development of career advantages
 • Leaders that can communicate with logic to change the world
 • Ability to network
 • Leaders that can successfully reinvest in their communities
 • Individuals that have the courage to dare
 • Individuals that can bring change in their own schools
 • Individuals that have the ability to excel on Tertiary level
 • Individuals that can identify and solve problems in the business realms
 • Individuals that can logically react and close gaps in the corporate, social and political realms.

This platform focuses on the upliftment value of the individual.

We invite funders to partner with On The Tip Of Your Tongue to sustain this youth leadership and skills development project in public speaking.

 

BEMAGTIG, OPHEF, TOERUS

Oppie Tong Af / On The Tip Of Your Tongue is 'n geregistreerde Niewinsgewende Maatskappy (2016/539726/08)

Oppie Tong Af streef daarna om 'n platform te skep waar die jeug van Suid-Afrika (graad 1-12) oor kwessies kan kom praat wat vir hulle 'n noodsaaklikheid is. Om vaardighede te ontwikkel in openbare optrede om sodoende selfversekerde jeug leiers te kweek.

Oppie tong af se doelwitte is as volg:

 • Om die jeug te bemagtig, op te hef en toe te rus om met selfvertroue met ‘n gehoor te kan kommunikeer deur middel van openbare optredes.
 • Ontwikkeling van die jeug se kritiese en logiese denkprosesse in die benadering van onderwerpe en temas.
 • Om 'n multikulturele platform te skep waar die jeug kan kommunikeer en ander se opinies oor relevante sake te kan respekteer. Sake wat hulle land, wêreld en onmiddellike omgewing kan verander. 'n Platform waar kreatiwiteit aan die orde van die dag is om 'n gehoor te oortuig.
 • Om te ontwikkel op sosiale-, kulturele- en leierskapvlak deur hande te vat met skole regoor Suid-Afrika om die tonge aan die brand te praat.

Oppie Tong Af Leierskap en Ontwikkeling:

Oppie Tong Af / On The Tip Of Your Tongue bied opleiding aan regoor Suid-Afrika aan. Hierdie opleidingskursusse fokus om sprekers toe te rus met uitstekende kommunikasievaardighede. Ons poog om onderwysers en ouers op te lei in 'n rol om leiding te bied aan die sprekers.

Ons skep 'n platform in die vorm van 'n kompetisie waar vaardighede ten toon gestel kan word in 'n opvoedkundige en veilige ruimte. Studente leer hier van mekaar en ontvang terugvoer van beoordelaars waarop hulle kan verbeter.

Ons doel bly om die jeug van Suid-Afrika te vorm en te ontwikkel in  selfversekerde leiers wat nie bang is om op te staan vir die kwessies waaroor hulle sterk voel nie. Toekomstige leiers wat met logika in die besigheid- en politieke wêreld kan kommunikeer.

Uitkomste:

 • Ontwikkeling van kritiese en analitiese denke op skoolvlak
 • Gemeenskapsopheffing deur aangeleerde vaardighede toe te pas in enige vorm van werk
 • Individuele ontwikkeling en uitstyging bo sosiale omstandighede
 • Ontwikkeling van Loopbaanvoordele  
 • Leiers wat met logiese kommunikasie die wêreld kan verander
 • Vermoë om te kan netwerk
 • Leiers wat hulle vaardighede suksesvol in hulle gemeenskap kan terug oes
 • Individue wat nie bang is om te waag nie
 • Individue wat op skoolvlak as leiers uitstyg en verandering kan aanbring
 • Individue wat op Universiteit navorsing kan staaf en uitstyg
 • Individue wat probleme kan identifiseer en oplos in die besigheidswêreld
 • Individue wat konflik kan hanteer op alle vlakke

Hierdie platvorm fokus op die opheffingswaarde van individue wat ‘n sosiale impak op Suid-Afrika het in terme van vaardigheidsontwikkeling.

Ons nooi beleggers uit om in vennootskap te tree met Oppie Tong Af om die jeug leierskap en vaardigheidsontwikkelings projek in stand te hou.Back Back to top